Nawigacja

Rekrutacja

Nabór uczniów na rok szkolny 2016/2017

INFORMACJE ARCHIWALNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

 

Wniosek_do_9.odt

Zgloszenie.odt

REKRUTACJA_UCZNIOW_DO_GIMNAZJUM.doc

Nabór do klas sportowych GOSSM - piłka nożna

Termin testów sprawnościowych:

6.03.2016, g.11.00 ul.Loretańska 20, Częstochowa - boisko

9.03.2016, g.16.30 ul.Sobieskiego 15 - sala

19.03.2016, g.11.00 ul. Loretańska 20, Częstochowa - boisko

Więcej informacji: www.slzpn.katowice.pl / tel. 34 361 05 04

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nabór uczniów do roku  szkolnego 2015/2016

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

 

Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016

 

Kryteria oraz zasady przyjęć uczniów do gimnazjum dyrektor przedstawia kandydatom na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów do publicznych szkół.

Śląski Kurator Oświaty ustalił termin składania wniosków wraz z dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych gimnazjum dla uczniów zamieszkałych poza obwodem od 14 kwietnia 2015 r. do 21 maja 2015 r.

 

 

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 22 ust 1 pkt. 1 ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami , Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572).

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1 (Ustawa wchodzi w życie 18 stycznia 2014 r.) (Dz.U. z 2014 r.,poz. 7)

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybów przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenia MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

5. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP - DO.110.2.8. 2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/ 2016.

6. Statut Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 

§ 2

ZASADY OGÓLNE

 

1. Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych gimnazjum

1.1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

 • z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodzica - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum

 • na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami

na podstawie:

a) pisemnego zgłoszenia lub wniosku,

b) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

c) zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

1.2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego według określonych kryteriów.

szkolnej kandydata.

 

§ 3

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

1.Zasady i kryteria rekrutacji:

1.1. W pierwszej kolejności (niezależnie od ustalonych kryteriów) do gimnazjum przyjmowani są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim organizowanych przez Kuratorium Oświaty i MEN.

1.2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie rekrutacji zgodnie z ustalonymi kryteriami.

1.3. W rekrutacji do gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100 pkt, w tym:

- 40 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

- 40 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

- 20 pkt – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

1.4.Sposób przeliczania na punkty:

1.4.1.stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego):

celujący- 8 pkt

bardzo dobry- 7 pkt

dobry- 5 pkt

dostateczny- 3 pkt

dopuszczający- 0 pkt

1.4.2.za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt, przy czym:

za ukończenie szkoły z wyróżnieniem- 10 pkt

za udział w konkursach i wolontariat- 10 pkt:

 1. finalista konkursów, organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty- 8 pkt

 2. laureat lub I miejsce w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich lub powiatowych- 5 pkt

 3. finalista lub II miejsce w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich lub powiatowych- 3 pkt

 4. wyróżnienia lub III miejsce w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich lub powiatowych- 1 pkt

 5. wolontariat- 2 pkt

 

1.5. O kolejności przyjęcia do gimnazjum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata.

1.6. W przypadku równej ilości punktów, kryterium decydującym będzie wyższa ocena zachowania

 

 

2. Postępowanie uzupełniające

2.1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia danego roku, na tych samych zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.2. W przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego jego termin wyznacza dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

3. Odwołanie

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Gimnazjum nr 9 zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Ustawa wchodzi w życie 18 stycznia 2014 r.) (Dz.U. z 2014 r.,poz. 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM:

 

 

 

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP - DO.110.2.8. 2015 z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/ 2016

 

1. Terminy przeprowadzania rekrutacji oraz terminy składania dokumentów określa Śląski Kurator Oświaty.

a) do 28 lutego 2015 r. - dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć,

b) wnioski (dla uczniów spoza obwodu) wraz z dokumentacją - o przyjęcie do gimnazjum rodzic kandydata składa: od 14 kwietnia do 21 maja 2015 r.

c) do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 - kandydat do gimnazjum dostarcza kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego oraz ewentualnie kopię zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach na szczeblu co najmniej powiatowym (max. 3 konkursy wpisane na świadectwie szkoły podstawowej). Powyższe dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

d) 2 lipca 2015 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

e) 6 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia.

f) 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r.

3. W przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego jego termin wyznacza dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 

Dyrektor Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

mgr Elżbieta Paciepnik

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 15
  42-217 Częstochowa
 • 34 324-08-46

Galeria zdjęć