Nawigacja

Regulamin projektu edukacyjnego Tematy gimnazjalnych projektów edukacyjnych Harmonogram działań

Projekt edukacyjny

Regulamin projektu edukacyjnego

 

 

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego

 

I

 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

2. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania .

3. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści.

4. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej.

5. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy. W  szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu nie później niż do zakończenia pierwszego semestru  nauki w klasie trzeciej.

6. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat, którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia Szkoły.

8.Szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów.

II

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.

2. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

2.1 udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,

2.2koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów,

2.3przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny,

2.4 nadzór nad dokumentacją projektów,

2.5nadzór nad organizacją publicznej prezentacji projektów.

 

III

Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

1. Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów.

2. Ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu:

2.1 kontrakt z uczniem

2.2 karta projektu

2.3 karta samooceny ucznia

2.4 karty oceny projektu w tym oceny prezentacji projektu

 3. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów.

4. Podział uczniów na zespoły projektowe od 3 do 6 uczniów, uwzględniający samodzielne deklaracje wyboru zespołu przez uczniów z zastrzeżeniem, że w zespole mogą być uczniowie różnych klas.

5. Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu.

6. Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu.

7. Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcie i konsultacji,

8. Bieżące monitorowanie pracy zespołu, dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu.

9. Przygotowanie z innymi opiekunami programu publicznej prezentacji projektów.

 

IV

1. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

1.1 konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;

1.2 czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;

1.3sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;

1.4 prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

1.5 współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania Festiwalu Projektów;

1.6 ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,

1.7 udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia projektu, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły;

1.8udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.

 

V

1. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

1.1 na początku każdego roku szkolnego poinformowanie uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu obowiązujących w Szkole,

1.2 przekazanie rodzicom informacji jak w ust. a) na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do końca września,

1.3prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

1.3.1 wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

1.3.2 monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

1.3.3 przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

1.4 komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

1.5 dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

 

 

VI

                                                Zadania uczniów realizujących projekt:

1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.

2. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.

3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.

4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

 

VII

1. W terminie do 15 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają koordynatorowi listę tematów  wraz z określeniem z celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów.

Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

2. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w pkt 1, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 20 września danego roku.

3.  Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

4. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.

5. Listę planowanych  projektów, o  których mowa w pkt. 3 udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i w bibliotece, nie później niż 5 października danego roku.

 

VIII

1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 28 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

4. W przypadku gdy uczeń:

4.1 nie zdecyduje o wyborze tematu,

4.2 nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

4.3 nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania

i zdolności ucznia.

 

IX

1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

1.1czas realizacji projektu,

1.2 formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

1.3 podział zadań w zespole i zasady współpracy,

1.4 kryteria oceny projektu,

1.5 sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji

projektu.

2. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

3.Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

 

X

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2. Prezentacje odbywają się podczas zebrań z rodzicami, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych  projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z koordynatorem i opiekunami poszczególnych projektów.

3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

4.1 uczniowie danej klasy,

4.2 uczniowie klas młodszych,

4.3 rodzice uczniów;

4.4 osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu,

4.5 inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

 

XI

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

2.1 sprawozdania z projektu (np. karta realizacji całości projektu),

2.2 poziom wykonania zadania,

2.3  wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały,

2.4  sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

2.5 pracę zespołową i indywidualną ucznia: systematyczność w pracy, aktywność, twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach,

2.6  samoocenę uczniów.

3. Forma i  kryteria ocen są znane uczniom od początku pracy nad projektem.

4. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

5. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

6. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu  (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w ust.5.

 

XII

1. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać:

1.1 kartę projektu,

1.2 kontrakt z uczniami,

1.3 arkusze samooceny,

1.4 arkusz oceny projektu,

1.5 zaświadczenie o realizacji projektu przez ucznia dołączane do arkusza ocen ( zał.1,2,3)

1.6. i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

2. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

 

 

XIII

1. Dyrektor Szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodziców.

2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

3. Dyrektor Szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

4. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych Szkoły.

 

IX

 

Zasady przyznawania punktów do oceny z zachowania:

 

  1.Czynne uczestnictwo w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach realizacji projektu, systematyczny udział w spotkaniach  z opiekunem projektu, samodzielność i pomysłowość, wspomaganie    członków zespołu, umiejętność samooceny i formułowania wniosków (25 pkt).

  2.Prawidłowe wykonanie zadań w zakresie realizacji projektu, udział w spotkaniach z opiekunem projektu, pozytywna reakcja na uwagi zespołu i opiekuna projektu (20 pkt).

  3.Wypełnianie obowiązków w zespole realizującym projekt gimnazjalny, podejmowanie działań na prośbę lidera lub opiekuna projektu. (15pkt).

   4Mimo deklaracji pracy w zespole realizującym projekt nie wywiązywanie się w terminie z obowiązków, czego rezultatem są opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych. (-25 pkt).

 5 Nie uczestniczenie lub odmowa wykonania prac w ramach projektu gimnazjalnego (-50 pkt).

Załącznik 1

 

………………………………….

           pieczątka Szkoły

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

 

Uczeń ………………………………………………………………..........................................                                                                   imię ( imiona) i nazwisko

klasy………................  Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

 

w roku szkolnym……………./……………..brał  udział w realizacji projektu edukacyjnego

 

…………………………………………………………………………………………………

                                            temat projektu edukacyjnego

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                                ……………………………………………

                                                                                                                  czytelny podpis  opiekuna projektu

 

 

 

 

Załącznik 2

 

………………………………….

           pieczątka Szkoły

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

 

Uczeń ………………………………………………………………..........................................                                                                   imię ( imiona) i nazwisko

klasy………................  Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

 

w roku szkolnym……………./……………..   nie  brał  udziału w realizacji projektu

 

edukacyjnego.

 

 

 

                                                                                ……………………………………………

                                                                                                                  czytelny podpis  wychowawcy

 

 

 

Załącznik 3

 

………………………………….

           pieczątka Szkoły

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

 

Uczeń ………………………………………………………………..........................................                                                                   imię ( imiona) i nazwisko

klasy………................  Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

decyzją Dyrektora Szkoły został zwolniony z udziału w realizacji projektu edukacyjnego

w roku szkolnym……………./……………..  .

 

 

 

 

                                                                                ……………………………………………

                                                                                          pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie
    ul. Sobieskiego 15
    42-217 Częstochowa
  • 34 324-08-46

Galeria zdjęć